Zarządzanie – ADMI – Nawigator Nieruchomości – oferta 2018-01-23T08:19:18+00:00

Zarządzanie

Logowanie do e-kartoteki

W ramach Zarządzania i Administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi przy współpracy z właścicielami lokali i zarządem wspólnoty oferujemy:
1. POMOC W ORGANIZOWANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 • przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał i prowadzenie pierwszego Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali, określenie w umowie sposobu zarządu nieruchomością wspólną, zmiana określonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną
 • pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, poprzedniego zarządcy
 • uzyskanie numeru statystycznego REGON
 • założenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej w wybranym banku
 • zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP
 • przystąpienie lub rezygnacja od podatku od towarów i usług VAT
 • składanie do urzędu skarbowego zwolnienia ze składania sprawozdań miesięcznych
 • pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego
 • określenie szczegółowych granic nieruchomości wspólnej, w ramach których wszelkie prace finansowane będą z funduszu wspólnoty (poza tymi granicami koszty prac ponoszą właściciele lokali lub najemcy)
 • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych z funduszy wspólnoty
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.

2. ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców
 • potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu
 • negocjowanie, podpisywanie i renegocjowanie dotychczasowych umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi do budynku energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, usuwającymi nieczystości stałe i płynne, świadczącymi inne usługi dla nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami
 • obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokali
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułów wymienionych w punkcie poprzedzającym, w zakresie dotyczącym ich lokali
 • przedstawianie zarządowi wspólnoty mieszkaniowej do zaakceptowania sprawozdania finansowego oraz opisu działalności merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca marca każdego roku, które to sprawozdania będą stanowiły podstawę do udzielenia zarządowi wspólnoty absolutorium przez Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali Wspólnoty Mieszkaniowej
 • wykonywanie na polecenie zarządu wspólnoty lub na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą
 • wyszukiwanie lokali przeznaczonych na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej (opłacenie takiego lokalu jest kosztem ponoszonym przez wspólnotę)

3. PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI I EWIDENCJI POZAKSIĘGOWEJ

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej
 • rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości
 • przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami.

4. OBSŁUGĘ BANKOWĄ
5. OBSŁUGĘ PRAWNĄ WRAZ Z WINDYKACJĄ NALEŻNOŚCI
6. USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

 • zapewniamy usługi utrzymania czystości w stawkach uzależnionych od specyfiki danego budynku wspólnoty
 • częste kontrole administratora osób sprzątających pod względem rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych stosowanych do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia
 • w okresie zimowym kontrola stanu nawierzchni chodników na terenie wspólnoty, usuwania śniegu, posypywania piaskiem i skuwania lodu
 • kontrolowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika.
 • przeniesienie odpowiedzialności, uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej, na właścicieli zwierząt domowych za nieczystości i szkody powstałe przy wyprowadzaniu zwierząt.

7. NADZÓR NAD BIEŻĄCĄ KONSERWACJĄ I PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości
 • nadzór i terminowe wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali
 • dobór firmy konserwującej domofony, antenę zbiorczą i urządzenia dźwigowe ( windy, podnośniki) uzależniamy od ich typu, wieku i stanu eksploatacji, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego
 • nadzór inspektorów nadzoru budowlanego, okresowe kontrole ogólnobudowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych
 • zlecanie i nadzór rocznych i pięcioletnich kontroli budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • planowanie niezbędnych remontów
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac
 • bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

8. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I GABARYTÓW

 • realizowanie i kontrolowanie ustaleń umowy dotyczącej wywozu nieczystości.

9. UBEZPIECZENIE BUDYNKU

 • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji.
We współpracy z właścicielami lokali i zarządem wspólnoty oferujemy wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Świadczymy usługi w zakresie trzech podstawowych etapów: ETAP I – Przygotowawczy Przejęcie wszelkich dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy sprawdzonych wzorów protokołów zdawczo – odbiorczych. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, zabezpieczeń, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów z uprawnieniami budowlanymi. Zbadanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz kontrola jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego. Uzyskanie numeru Nip i Regon dla Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku gdy wspólnota jeszcze ich nie posiada). Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych. Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych. Zorganizowanie prowadzenia księgowości Wspólnoty i rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku. ETAP II – Bieżąca praca Wspólnoty Zorganizowanie utrzymania w czystości terenów Wspólnoty oraz ochrony i ew. renegocjowanie dotychczas obowiązujących stawek wynagrodzenia firm. Zapewnienie przeprowadzania okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku. Zapewnienie usuwania pojawiających się awarii. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego. Opracowanie a następnie wdrożenie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy o własności lokali, a także późniejsze jego rozliczenie. Windykacja należności przypadających dla Wspólnoty Organizacja zebrań członków Wspólnoty w formie prezentacji multimedialnej (przygotowanie, prowadzenie, sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań). Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego. Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa członków Wspólnoty na terenie nieruchomości, Obsługa prawna nie obejmująca zastępstwa procesowego. ETAP III – Długofalowe działania Ułożenie planu konserwacyjnego nieruchomości. Zorganizowanie prac konserwacyjnych na nieruchomości. Zorganizowanie usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości przez profesjonalne i sprawdzone ekipy. Działania zmierzające do pozyskania dodatkowych źródeł finansowania działalności Wspólnoty. Są Państwo zainteresowani naszą usługą? Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny, a nasz specjalista przygotuje szczegółową ofertę, dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.
Proces zarządzania wdrażamy już na bardzo wczesnym etapie doradzając inwestorom już na etapie projektu.

Zajmujemy się:

 • Zarządzaniem Umowami Najmu,
 • Wynajmem i rekomercjalizacją poprzez analizę aspektów prawnych, spraw finansowych, technicznych oraz marketingu i promocji obiektu,
 • Zarządzaniem finansami,
 • Zarządzaniem obiektem,
 • Obsługą marketingową,
 • Zarządzaniem projektem

Gwarantujemy:

 • obsługę prawną,
 • pozyskiwanie najemców i sporządzanie umów najmu,
 • nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w optymalnym stanie technicznym,
 • reprezentowanie właściciela w kontaktach z najemcami, dostawcami mediów, urzędami,
 • organizowanie przepływu opłat czynszowych i eksploatacyjnych,
 • pomoc w sytuacjach awaryjnych,
 • ubezpieczenie nieruchomości
Oprócz zarządzania standardowymi nieruchomościami oferujemy zarządzanie nietypowymi obiektami. Zakres współpracy jest kwestią indywidualnych ustaleń.

Jeśli chcesz byśmy przygotowali dla Ciebie indywidualną ofertę – skontaktuj się z nami.

W zastępstwie właściciela przygotowujemy lokal do wynajęcia, wyszukujemy i weryfikujemy potencjalnych najemców, przygotowujemy umowę najmu według sprawdzonych w praktyce wzorów, należycie zabezpieczających Państwa interes jako strony wynajmującej. Zlecając naszej firmie obsługę najmu umożliwia Państwu zachowanie anonimowości jako właściciela lokalu z stosunku do najemcy.

Zapewniamy:

 • kontrolę bieżących opłat czynszowych i eksploatacyjnych,
 • nadzór stanu technicznego lokalu i jego elementów składowych,
 • rozliczenie najemcy po wygaśnięciu umowy
Inwestowanie w nieruchomości to proces rozłożony na wiele lat. Jego celem jest osiągnięcie jak najwyższego zwrotu z zainwestowanego kapitału przy ograniczonym poziomie ryzyka. W ramach doradztwa przy zarządzaniu nieruchomością realizujemy następujące zadania, które obniżają ryzyko inwestycji:

Doradztwo w zakresie rewitalizacji obiektów

 • Audyty rynkowe, komercyjne i operacyjne,
 • Audyty firmy zarządzającej,
 • Badania i analizy rynkowe,
 • Strategie repozycjonowania,
 • Strategie przebudowy, modernizacji, rewitalizacji obiektów,
 • Plany rekomercjalizacji i marketingu,
 • Plany wdrożenia i realizacji.

Doradztwo w zakresie procesu zarządzania nieruchomościami

 • Przygotowanie obiektu do otwarcia,
 • Zarządzanie umowami najmu,
 • Administracja i bieżące utrzymanie obiektu,
 • Zarządzenie relacjami z najemcami,
 • Księgowość operacyjna czyli fakturowanie przychodów, rozliczenie kosztów opłat eksploatacyjnych, ściąganie należności i monitorowanie płynności finansowej,
 • Maksymalizacja przychodów z najmów krótkoterminowych,
 • Zarządzanie firmami serwisowymi,
 • Współpraca i koordynacja pracy firm zewnętrznych,
 • Raportowanie.
Niezwykle ważne jest utrzymanie obiektów i urządzeń w odpowiednim stanie technicznym. Na zlecenie Właścicieli lub Zarządu Wspólnoty zapewniamy pełną obsługę w zakresie bieżących napraw, konserwacji i przeglądów. W zależności od potrzeb i problemów współpracujemy z zespołem doświadczonych pracowników technicznych. Pogotowie konserwatorskie zapewnia szybką reakcję w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach/awariach. W sprawach wymagających odpowiedniej wiedzy korzystamy z usług doświadczonego inspektora budowlanego. W ramach stałej obsługi technicznej oferujemy m.in.:

 • prowadzenie dziennika konserwacji budynku,
 • bieżącą konserwację obiektu (konserwację zamków, wymianę przepalonego oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, itp.),
 • bieżącą kontrolę nad urządzeniami takimi jak: kotły, pompy, separatory oleju, wentylatory, windy, bramy garażowe, instalacje grzewcze, instalacje elektryczne,
 • pogotowie konserwatorskie,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym budynku i urządzeń technicznych przez:
 • zlecenia usuwania awarii i dokonywania napraw,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji napraw i remontów przez specjalistyczne służby konserwacyjne i remontowe,
 • zapewnienie wymaganych prawem okresowych przeglądów budynków i instalacji technicznych, realizacja zaleceń zawartych w protokołach z okresowych przeglądów technicznych budynków,
 • przygotowywanie ujętych w planie gospodarczym remontów jak opracowanie zakresu remontów, przygotowywanie zapytań ofertowych, zbieranie ofert na wykonanie remontów, ocena otrzymanych ofert,
 • dokonywanie stosownych zgłoszeń dot. planowanych remontów np. do Dzielnicowych Wydziałów Architektury, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego itp.,
 • przygotowanie umów z wykonawcami robót,
 • nadzór, odbiór techniczny i końcowe rozliczenie wykonanych robót,
 • doradztwo techniczne w zakresie obsługi technicznej nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego.
Zapewniamy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa rachunku bankowego,
 • prowadzenie sprawozdawczości dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie i przekazywanie indywidualnych rozliczeń kosztów i zaliczek na poczet utrzymania mediów nieruchomości,
 • przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo – rozliczeniowej

W ramach wynagrodzenia za administrowanie zapewniamy :

 • Reprezentację Wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • Reprezentację Wspólnoty w stosunkach z właścicielami,
 • Opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, statutów),
 • Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań Wspólnoty,
 • Przygotowywanie projektów umów,
 • Weryfikację stanu prawnego nieruchomości,
 • Przygotowywanie procedur prawnych lub innych procedur koniecznych dla ściągnięcia zaległych opłat oraz innych należności związanych z nieruchomością,
 • Przygotowywanie dokumentacji do pozwów o zapłatę należności Wspólnoty przeciwko dłużnikom.

Współpracujący z nami radcowie prawni specjalizujący się w problematyce mieszkaniowej w imieniu właścicieli lokali wspierają proces dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji od deweloperów i wykonawców robót budowlanych, opiniują najważniejsze umowy i uchwały oraz pomagają w rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów prawnych.