Loading...
Warto wiedzieć – ADMI – zarządzanie nieruchomościami 2018-01-23T08:19:18+00:00

Warto wiedzieć

Logowanie do e-kartoteki
Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasad ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności. Uchwalenie przez organizacje zawodowe zarządców nieruchomości standardów zawodowych jako jednolitych norm postępowania stanowić będzie początek współpracy i wprowadzenia wspólnych zasad rozwoju zawodu zarządcy. Z uwagi na powyższe, organizacje zawodowe zarządców nieruchomości w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ustalają niniejsze standardy zawodowe.

§1
Zasady ogólne

1. Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości są zgodne z uznanymi zasadami moralnymi oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zarządca nieruchomości oraz przedsiębiorcy działający w zakresie zarządzania nieruchomościami powinni dochować należytej staranności, aby osoby, przy pomocy których wykonują czynności zarządzania nieruchomościami, przestrzegały reguł zawartych w niniejszych standardach zawodowych.

§2
Dbałość o prestiż zawodu

1. Za zasadę naczelną działania zarządcy nieruchomości uznaje się dbałość o należytą jakość czynności wykonywanych przez zarządce.
2. Zarządca nieruchomości wykazuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z właścicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sądami, urzędami i instytucjami, przed którymi występuje.
3. Zarządca nieruchomości postępuje w taki sposób, aby właściciel nieruchomości darzył go oraz jego pracowników pełnym zaufaniem.
4. Zarządca nieruchomości zachowuje się w sposób, który nie godzi w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.
5. Zarządca nieruchomości dąży do wyeliminowania ze swojego otoczenia działań sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu.
6. Zarządca nieruchomości zapewnia, aby każdy z właścicieli nieruchomości miał prawo do korzystania z ustalonego zakresu czynności zarządzania.
7. Zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania kierując się dbałością o bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz dąży do stworzenia dobrych warunków użytkowania nieruchomości.
8. Zarządca nie podejmuje się wykonania czynności, które wykraczają poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe, a w szczególności są sprzeczne z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.
9. Zarządca nieruchomości uczestniczy w pracach organizacji zawodowych, wspiera ich działalność, a swoją postawą przyczynia się do integracji środowiska zarządców nieruchomości oraz zapewnienia wysokiej pozycji zawodu.

§3
Współpraca miedzy zarządcami

1. Stosunki miedzy zarządcami nieruchomości powinny być oparte na koleżeństwie i współpracy.
2. Działania marketingowe zarządców nieruchomości powinny świadczyć o ich profesjonalizmie popartym referencjami, a materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości.
3. Zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości wyrazili na to pisemna zgodę.

§4
Tajemnica zawodowa

1. Zarządcę nieruchomości obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszelkie informacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy właścicieli nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy również po ustaniu wykonywania czynności, chyba że z tego obowiązku zwolnił go sad lub inny właściwy organ, albo właściciele nieruchomości.
2. Zarządca nieruchomości obowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości warunki do swobodnego składania oświadczeń, zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych.
3. Obowiązkiem zarządcy jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników, na zasadach obowiązujących jego samego.

§5
Obowiązek informowania klienta

1. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do udzielania właścicielom informacji na temat zarządzanej nieruchomości oraz udostępniania do kontroli dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości. Swoim zachowaniem zarządca nieruchomości powinien dążyć do stworzenia warunków do wzajemnej wymiany informacji.
2. Wszelkie informacje dotyczące zarządzanej nieruchomości, udzielane przez zarządce, powinny być zgodne ze znanym mu stanem faktycznym.
3. Zarządca nie może zatajać przed osobą, na rzecz której świadczy usługi zarządzania, istotnych i znanych faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie może osoby takiej wprowadzać w błąd co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§6
Konflikt interesów

1. Zarządca nieruchomości dołoży wszelkich starań, aby jakiekolwiek sytuacje konfliktowe, spory dotyczące zapisu umowy o zarządzanie i sposobu jej realizacji były rozwiązywane polubownie, bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego.

§7
Dokumentacja

1. Zarządca nieruchomości ma obowiązek na bieżąco prowadzić i aktualizować dokumentacje zarządzanej nieruchomości. Jest on także zobowiązany do prawidłowego gromadzenia i starannego przechowywania tej dokumentacji.
2. Przekazanie dokumentacji powinno być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie o zarządzanie nieruchomością.

§8
Obsługa finansowa

1. Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wynika z umowy o zarządzanie nieruchomościami. Wynagrodzenie za wykonywanie czynności zarządzania powinno być odpowiednie, przy zachowaniu prawa zarządcy do godziwego zysku.
2. Zarządca nieruchomości, obracając środkami pieniężnymi właścicieli nieruchomości, w szczególności: -nie dopuszcza do łączenia środków finansowych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi zamawiającego,
– nie wykorzystuje środków finansowych jednego właściciela nieruchomości w celu przysporzenia korzyści innemu właścicielowi nieruchomości.
3. Środki finansowe właścicieli nieruchomości zarządca nieruchomości przechowuje na rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości i obsługuje zgodnie z pisemną dyspozycją właścicieli nieruchomości i postanowieniami umowy o zarządzanie.
W związku z restrukturyzacją administrowania nieruchomościami wynikającą z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., pragniemy Państwu przybliżyć proces prawny zarządzania nieruchomościami:

  • Małe Wspólnoty Mieszkaniowe – do 7 lokali wydzielonych;
  • Duże Wspólnoty Mieszkaniowe – od 8 lokali wydzielonych;

Wspólnota powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w budynku wielolokalowym. Przepisy prawne reguluje Ustawa o własności lokali oraz Kodeks Cywilny. Wspólnota Mieszkaniowa posiada tzw. ułomną osobowość prawną, tzn. może pozywać do sądu i być pozywana. Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (np. kredyt bankowy). Wspólnota Mieszkaniowa jest zaliczana do podmiotów gospodarki narodowej, w związku, z czym ma ustawowy obowiązek :

  • posiadać numer statystyczny REGON;
  • przekazywać do Urzędu Statystycznego roczne informacje o swoich zasobach mieszkaniowych na druku M-01-w;
  • posiadać rachunek bankowy;
  • dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP.
  • składać deklaracje rozliczeniowe w Urzędzie Skarbowym (ustawowo Wspólnoty Mieszkaniowe są zwolnione z podatku dochodowego)

Każda Wspólnota Mieszkaniowa musi wybrać Zarząd (spośród członków Wspólnoty lub osobę fizyczną spoza grona Wspólnoty), który będzie reprezentował całą Wspólnotę na zewnątrz.

Zarządca nieruchomości jest zawodem z przedwojennymi tradycjami. Z uwagi na powojenne rozwiązania systemowe stracił całkowicie swoje znaczenie. Rangę profesji zarządcy przywróciła ustawa o gospodarce nieruchomościami z sierpnia 1997 roku, regulująca zasady wykonywania tego zawodu poprzez nadawanie zawodowych licencji i poddanie zarządców rygorom odpowiedzialności zawodowej i karnej. Osoba ubiegająca się o licencję musi wykazać się wszechstronną wiedzą praktyczną i teoretyczną, odpowiednim stażem pracy i wykształceniem oraz przejść skomplikowaną trzy stopniową procedurę. Kandydat musi wykazać się znajomością prawa, budownictwa, ekonomii i finansów, oraz zagadnień z zakresu technicznego funkcjonowania budynku. Prawo nakazuje Zarządcom działać w interesie Klienta i tak decydować o majątku, by utrzymać go w stanie nie gorszym od wyjściowego i przyczyniać się do wzrostu jego wartości. Nad rzetelnością wykonywania zawodu zarządcy czuwa Państwowa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Nieuczciwość i niekompetencja podlegają karze dyscyplinarnej włącznie ze stałą utratą licencji. Ustawa zobowiązuje licencjonowanych Zarządców do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co ma na celu ochronę Właścicieli przed stratami finansowymi na skutek nieprawidłowego zarządzania.

Sposoby zarządzania nieruchomością wspólną określa rozdział 4 Ustawy o własności lokali. Wspólnoty, w których liczba lokali nie jest większa niż 7, mogą samodzielnie wykonywać zarząd nieruchomością wspólną na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, art. 199-209. Wspólnoty te mogą również, z uwagi na złożoną problematykę finansowo-prawną procesu zarządzania nieruchomością, zatrudniać licencjonowanych zarządców.

Większe wspólnoty z mocy prawa mają obowiązek powołania zarządu nieruchomości. W celu prawidłowego zarządzania nieruchomością wskazane jest zatrudnienie licencjonowanego zarządcy.